SPAIN OPEN CITY

SPANISH PAVILION EXPO 2010 SHANGHAI by Ecosistema Urbano

SPANISH PAVILION SHANGHAI 2010 EXPO
Shanghai, China | 2008